อาจารย์


บธ.บ. (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)

www.elic.ssru.ac.th/yingsak_va

ดร.ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
หัวหน้าอาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศwww.elic.ssru.ac.th/nalin

อาจารย์นลิน สีมะเสถียรโสภณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ


www.elic.ssru.ac.th/kevin_wo

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศwww.elic.ssru.ac.th/pat_vi

อาจารย์ภัทร วิวัฒน์พัฒนกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 

www.elic.ssru.ac.th/denis_us

Asst.Prof.Dr.Denis Ushakov 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ


www.elic.ssru.ac.th/jeffrey_di

Mr.Jeffrey Dickie
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

www.elic.ssru.ac.th/sommaya_pr

อาจารย์โสมยา ปรัชญางค์ปรีชา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ